انواع طرحهای توجیهی(کارآفرینی)ومقالات علمی ودانشگاهی http://elmibazar.mihanblog.com 2019-01-16T18:35:48+01:00 text/html 2017-10-22T18:53:07+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری آشنایی با ورزشهای مختلف (فوتبال، تنیس روی میز، بدمینتون) و معرفی برخی آسیب دیدگی ها در ورزش http://elmibazar.mihanblog.com/post/42 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-203973-Meet-different-sports.aspx" rel=nofollow target=_blank>آشنایی با ورزشهای مختلف (فوتبال، تنیس روی میز، بدمینتون) و معرفی برخی آسیب دیدگی ها در ورزش </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مقاله با عنوان آشنایی با ورزشهای مختلف (فوتبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون) و معرفی برخی آسیب دیدگی ها در ورزش در فرمت ورد در 32 صفحه شامل توضیحات جامعی پیرامون این موضوع می باشد </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-19-تربیت-بدنی.aspx" rel=nofollow target=_blank>تربیت بدنی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>38 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>32 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=203973">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="آشنایی با ورزشهای مختلف (فوتبال، تنیس روی میز، بدمینتون) و معرفی برخی آسیب دیدگی ها در ورزش" alt="آشنایی با ورزشهای مختلف (فوتبال، تنیس روی میز، بدمینتون) و معرفی برخی آسیب دیدگی ها در ورزش" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/default6.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 14555 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-14555.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">آشنایی با چند مهارت از فوتبال </SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>پاس دادن</STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>ضرب بغل پا </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">نكات قابل توجه درمورد ضربه بغل پا </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">تمرینات پیشنهادی جهت ارائه ضربه بغل پا توسط دانش آموزان </SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>كنترل بغل پا </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>نكات موردتوجه دركنترل بغل پا </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">تمرینات پیشنهادی برای كنترل توپهای زمینی با داخل پا : </SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>ضربه سر</STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">درضربات سر به صورت حمله ا ی ، این نكات باید مد نظرقرار گیرد : </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">تمرینات پیشنهادی برای ضربات سر :</SPAN></STRONG></P> <H1><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">آشنایی با وسایل وتجهیزات تنیس روی میز</SPAN></STRONG></H1> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">« مجموعه تور » </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">« توپ » </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">« راكت »</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">« طریقه گرفتن راكت » </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">« بازی های مقدماتی »</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">« نكاتی در مورد راكت ، توپ و زمان ضزبه به توپ »</SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>تئوری چرخش توپ :</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>تعاریف بدمینتون (Badminton) :</STRONG></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">زمین و وسایل آن :</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">زمین بدمینتون :</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">اصطلاحات :</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">قوانین جدید والیبال </SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>بازیكن لیبرو </STRONG><STRONG><EM>Libero</EM></STRONG><STRONG> :</STRONG></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">آزادی حركت كردن مربیان </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">رنگ توپ</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">لباس بازیكنان </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">تایم اوت </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">زمان استراحت بین ستها</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">سرویس </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">اقدامات اولیه درمانی درآسیب های ورزشی</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">فایده استفاده از یخ دربرخورد با آسیب ها </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">روش صحیح ماساژ دادن بایخ </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">خصوصیات باندهای فشاری </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">اصول برخورد با ورزشكاری كه شدیداُ آسیب دیده و حال وخیمی دارد:</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">علل اصلی ایجاد صدمات ورزشی </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">ورزشكاران و تشنج </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">روش های گرم كردن وسرد كردن بدن </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">نقش آب دربدن </SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>تربیت بدنی اصلاحی (</STRONG><STRONG>Correcrive physical education</STRONG><STRONG>) </STRONG></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">تعاریف حركات اصلاحی </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">اهداف حركات اصلاحی </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">ویژگی های حركات اصلاحی </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">سیرو تكامل پوسچر (وضعیت بدن در مراحل رشد) </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">دوران كودكی</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">ازتولد تا یكسالگی </SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>ازیك تا دوسالگی </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>تروما</STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>صدمات حاد </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>صدمات مزمن </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>زخم ( </STRONG><STRONG>Wound </STRONG><STRONG>) </STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>طبقه بندی زخم </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">انواع زخم های بازازنظر وسعت </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">انواع زخم های باز</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">علایم عفونت زخم </SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>خونریزی</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مهارتهای-فوتبال.aspx" rel=nofollow target=_blank>مهارتهای فوتبال</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-آشنایی-با-مهارتهای-فوتبال.aspx" rel=nofollow target=_blank>آشنایی با مهارتهای فوتبال</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-آموزش-فوتبال.aspx" rel=nofollow target=_blank>آموزش فوتبال</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-نکات-آموزشی-فوتبال.aspx" rel=nofollow target=_blank>نکات آموزشی فوتبال</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-بازی-فوتبال.aspx" rel=nofollow target=_blank>بازی فوتبال</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مهارتهای-تنیس-روی-میز.aspx" rel=nofollow target=_blank>مهارتهای تنیس روی میز</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-آشنایی-با-مهارتهای-تنیس-روی-میز.aspx" rel=nofollow target=_blank>آشنایی با مهارتهای تنیس روی میز</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-آموزش-تنیس-روی-میز.aspx" rel=nofollow target=_blank>آموزش تنیس روی میز</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-نکات-آموزشی-تنیس-روی-میز.aspx" rel=nofollow target=_blank>نکات آموزشی تنیس روی میز</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-بازی-تنیس-روی-میز.aspx" rel=nofollow target=_blank>بازی تنیس روی میز</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مهارتهای-بدمینتون.aspx" rel=nofollow target=_blank>مهارتهای بدمینتون</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-آشنایی-با-بدمینتون.aspx" rel=nofollow target=_blank>آشنایی با بدمینتون</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-آموزش-بدمینتون.aspx" rel=nofollow target=_blank>آموزش بدمینتون</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-نکات-آموزشی-بدمینتون.aspx" rel=nofollow target=_blank>نکات آموزشی بدمینتون</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-بازی-بدمینتون.aspx" rel=nofollow target=_blank>بازی بدمینتون</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-22T18:52:40+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری طرح توجیهی تولید الکل خرما http://elmibazar.mihanblog.com/post/41 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-203972-الکل-خرما.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی تولید الکل خرما </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>طرح توجیهی تولید الکل خرما سرمایه گذاری ثابت طرح هزینه های جاری طرح سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-142-صنایع-شیمیایی.aspx" rel=nofollow target=_blank>صنایع شیمیایی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>108 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>19 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=203972">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="طرح توجیهی تولید الکل خرما" alt="طرح توجیهی تولید الکل خرما" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-9-29-17-9-26-841.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>طرح توجیهی تولید الکل خرما</STRONG></P> <P><STRONG>فهرست مطالب و جداول :</STRONG></P> <P>خلاصه طرح</P> <P>مقدمــه</P> <P>توجیه اقتصادی طرح</P> <P><STRONG>الف – سرمایه گذاری ثابت طرح</STRONG></P> <P>الف – 1 ) زمیـن</P> <P>الف – 2 ) محوطه سازی</P> <P>الف – 3 ) ساختمانها</P> <P>الف – 4 ) تاسیسات و تجهیزات</P> <P>الف – 5 ) ماشین‌آلات</P> <P>الف – 6 ) وسایل حمل و نقل</P> <P>الف – 7 ) تجهیزات اداری و کارگاهی</P> <P>الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری ثابت</P> <P><STRONG>ب- هزینه های جاری طرح</STRONG></P> <P>ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید</P> <P>ب – 2 ) حقوق و دستمزد</P> <P>ب – 3 ) هزینه سوخت و انرژی</P> <P>ب – 4 ) هزینه استهلاك، تعمیر و نگهداری</P> <P>جمـع هزینه های جاری طرح</P> <P>سرمایه در گردش</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری طرح</P> <P><STRONG>ج – فروش</STRONG></P> <P>ظرفیت تولید</P> <P>قیمت فروش واحد</P> <P>فروش کل</P> <P>قیمت تمام شده هر واحد</P> <P>محاسبه نقطه سر به سر</P> <P>میزان فروش در نقطه سر به سر</P> <P>سود ناویژه</P> <P>سود ویژه</P> <P>سود عملیاتی</P> <P>سود ویژه قبل از کسر مالیات</P> <P>نرخ بازگشت سرمایه</P> <P>دوره بازگشت سرمایه</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-طرح-توجیهی-تولید-الکل-خرما.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی تولید الکل خرما</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-کارآفرینی.aspx" rel=nofollow target=_blank>کارآفرینی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-خلاصه-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>خلاصه طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-گذاری-ثابت-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه گذاری ثابت طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-هزینه-های-جاری-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>هزینه های جاری طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-توجیه-اقتصادی-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>توجیه اقتصادی طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-در-گردش.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه در گردش</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ناویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ناویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-محاسبه-نقطه-سر-به-سر-تولید.aspx" rel=nofollow target=_blank>محاسبه نقطه سر به سر تولید</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-محاسبه-كارمزد-وام.aspx" rel=nofollow target=_blank>محاسبه كارمزد وام</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-22T18:52:13+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال http://elmibazar.mihanblog.com/post/40 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-203971-Nuts-1000.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال سرمایه گذاری ثابت طرح هزینه های جاری طرح سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-143-صنایع-غذایی.aspx" rel=nofollow target=_blank>صنایع غذایی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>79 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>15 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=203971">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال" alt="طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-9-29-17-1-23-683.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>طرح توجیهی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000 تن در سال</STRONG></P> <P><STRONG>فهرست مطالب و جداول :</STRONG></P> <P>خلاصه طرح</P> <P>مقدمــه</P> <P>توجیه اقتصادی طرح</P> <P><STRONG>الف – سرمایه گذاری ثابت طرح</STRONG></P> <P>الف – 1 ) زمیـن</P> <P>الف – 2 ) محوطه سازی</P> <P>الف – 3 ) ساختمانها</P> <P>الف – 4 ) تاسیسات و تجهیزات</P> <P>الف – 5 ) ماشین‌آلات</P> <P>الف – 6 ) وسایل حمل و نقل</P> <P>الف – 7 ) تجهیزات اداری و کارگاهی</P> <P>الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری ثابت</P> <P><STRONG>ب- هزینه های جاری طرح</STRONG></P> <P>ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید</P> <P>ب – 2 ) حقوق و دستمزد</P> <P>ب – 3 ) هزینه سوخت و انرژی</P> <P>ب – 4 ) هزینه استهلاك، تعمیر و نگهداری</P> <P>جمـع هزینه های جاری طرح</P> <P>سرمایه در گردش</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری طرح</P> <P><STRONG>ج – فروش</STRONG></P> <P>ظرفیت تولید</P> <P>قیمت فروش واحد</P> <P>فروش کل</P> <P>قیمت تمام شده هر واحد</P> <P>محاسبه نقطه سر به سر</P> <P>میزان فروش در نقطه سر به سر</P> <P>سود ناویژه</P> <P>سود ویژه</P> <P>سود عملیاتی</P> <P>سود ویژه قبل از کسر مالیات</P> <P>نرخ بازگشت سرمایه</P> <P>دوره بازگشت سرمایه</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-طرح-توجیهی-آجیل-و-خشکبار.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی آجیل و خشکبار</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-کارآفرینی.aspx" rel=nofollow target=_blank>کارآفرینی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-خلاصه-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>خلاصه طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-گذاری-ثابت-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه گذاری ثابت طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-هزینه-های-جاری-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>هزینه های جاری طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-توجیه-اقتصادی-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>توجیه اقتصادی طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-در-گردش.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه در گردش</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ناویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ناویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-محاسبه-نقطه-سر-به-سر.aspx" rel=nofollow target=_blank>محاسبه نقطه سر به سر</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-محاسبه-كارمزد-وام.aspx" rel=nofollow target=_blank>محاسبه كارمزد وام</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-22T18:51:46+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال http://elmibazar.mihanblog.com/post/39 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-203970-آجیل.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال سرمایه گذاری ثابت طرح هزینه های جاری طرح سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-143-صنایع-غذایی.aspx" rel=nofollow target=_blank>صنایع غذایی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>79 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>15 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=203970">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال" alt="طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-9-29-16-56-53-917.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار با ظرفیت 500 تن در سال</STRONG></P> <P><STRONG>فهرست مطالب و جداول :</STRONG></P> <P>خلاصه طرح</P> <P>مقدمــه</P> <P>توجیه اقتصادی طرح</P> <P><STRONG>الف – سرمایه گذاری ثابت طرح</STRONG></P> <P>الف – 1 ) زمیـن</P> <P>الف – 2 ) محوطه سازی</P> <P>الف – 3 ) ساختمانها</P> <P>الف – 4 ) تاسیسات و تجهیزات</P> <P>الف – 5 ) ماشین‌آلات</P> <P>الف – 6 ) وسایل حمل و نقل</P> <P>الف – 7 ) تجهیزات اداری و کارگاهی</P> <P>الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری ثابت</P> <P><STRONG>ب- هزینه های جاری طرح</STRONG></P> <P>ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید</P> <P>ب – 2 ) حقوق و دستمزد</P> <P>ب – 3 ) هزینه سوخت و انرژی</P> <P>ب – 4 ) هزینه استهلاك، تعمیر و نگهداری</P> <P>جمـع هزینه های جاری طرح</P> <P>سرمایه در گردش</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری طرح</P> <P><STRONG>ج – فروش</STRONG></P> <P>ظرفیت تولید</P> <P>قیمت فروش واحد</P> <P>فروش کل</P> <P>قیمت تمام شده هر واحد</P> <P>محاسبه نقطه سر به سر</P> <P>میزان فروش در نقطه سر به سر</P> <P>سود ناویژه</P> <P>سود ویژه</P> <P>سود عملیاتی</P> <P>سود ویژه قبل از کسر مالیات</P> <P>نرخ بازگشت سرمایه</P> <P>دوره بازگشت سرمایه</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-طرح-توجیهی-تولید-آجیل-و-خشکبار.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی تولید آجیل و خشکبار</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-کارآفرینی.aspx" rel=nofollow target=_blank>کارآفرینی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-خلاصه-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>خلاصه طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-گذاری-ثابت-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه گذاری ثابت طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-هزینه-های-جاری-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>هزینه های جاری طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-توجیه-اقتصادی-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>توجیه اقتصادی طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-در-گردش.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه در گردش</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ناویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ناویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-محاسبه-نقطه-سر-به-سر.aspx" rel=nofollow target=_blank>محاسبه نقطه سر به سر</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-22T18:49:16+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال http://elmibazar.mihanblog.com/post/38 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-203969-Hydrogen-Peroxide.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه سرمایه گذاری ثابت طرح هزینه های جاری طرح سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-142-صنایع-شیمیایی.aspx" rel=nofollow target=_blank>صنایع شیمیایی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>98 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>17 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=203969">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال" alt="طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-9-29-16-50-44-979.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال</STRONG></P> <P><STRONG>فهرست مطالب و جداول :</STRONG></P> <P>خلاصه طرح</P> <P>مقدمــه</P> <P>توجیه اقتصادی طرح</P> <P><STRONG>الف – سرمایه گذاری ثابت طرح</STRONG></P> <P>الف – 1 ) زمیـن</P> <P>الف – 2 ) محوطه سازی</P> <P>الف – 3 ) ساختمانها</P> <P>الف – 4 ) تاسیسات و تجهیزات</P> <P>الف – 5 ) ماشین‌آلات</P> <P>الف – 6 ) وسایل حمل و نقل</P> <P>الف – 7 ) تجهیزات اداری و کارگاهی</P> <P>الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری ثابت</P> <P><STRONG>ب- هزینه های جاری طرح</STRONG></P> <P>ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید</P> <P>ب – 2 ) حقوق و دستمزد</P> <P>ب – 3 ) هزینه سوخت و انرژی</P> <P>ب – 4 ) هزینه استهلاك، تعمیر و نگهداری</P> <P>جمـع هزینه های جاری طرح</P> <P>سرمایه در گردش</P> <P>جمع كل سرمایه گذاری طرح</P> <P><STRONG>ج – فروش</STRONG></P> <P>ظرفیت تولید</P> <P>قیمت فروش واحد</P> <P>فروش کل</P> <P>قیمت تمام شده هر واحد</P> <P>محاسبه نقطه سر به سر</P> <P>میزان فروش در نقطه سر به سر</P> <P>سود ناویژه</P> <P>سود ویژه</P> <P>سود عملیاتی</P> <P>سود ویژه قبل از کسر مالیات</P> <P>نرخ بازگشت سرمایه</P> <P>دوره بازگشت سرمایه</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-طرح-توجیهی-تولید-آب-اکسیژنه.aspx" rel=nofollow target=_blank>طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-کارآفرینی.aspx" rel=nofollow target=_blank>کارآفرینی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-خلاصه-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>خلاصه طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-گذاری-ثابت-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه گذاری ثابت طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-هزینه-های-جاری-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>هزینه های جاری طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-توجیه-اقتصادی-طرح.aspx" rel=nofollow target=_blank>توجیه اقتصادی طرح</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سرمایه-در-گردش.aspx" rel=nofollow target=_blank>سرمایه در گردش</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ناویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ناویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-سود-ویژه.aspx" rel=nofollow target=_blank>سود ویژه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-محاسبه-نقطه-سر-به-سر.aspx" rel=nofollow target=_blank>محاسبه نقطه سر به سر</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:13:37+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس http://elmibazar.mihanblog.com/post/37 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204764-هوشمند-سازی-مدارس.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>27 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>23 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204764">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس" alt="مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/default14.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>مبانی نظری و پیشینه تحقیق </STRONG><STRONG>تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ff0000; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خصوصیات محصول:</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <UL style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">منابع فارسی و انگلیسی دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">رفرنس دهی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گارانتی بازگشت وجه دارد.</STRONG></LI></UL> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #0000ff; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">بخشی از متن : </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG>تاریخچه مدارس هوشمند</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">تفکر استفاده از رایانه&shy;ها و شبکه &shy;های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 1960 بر می&shy;گردد. اینترنت که در دوران جنگ سرد از درون شبکه معروف پا گرفت، بسیار سریع رشد کرد. منشاء مدارس هوشمند به سیستم آموزش از راه دور باز می گردد. مدارس هوشمند طرحی است که اولین بار در سال 1984 توسط دیوید پرکینز و همکارانش در دانشگاه هاروارد ارائه شد. این طرح به تدریج در چند مدرسه اجرا شد و بعدها تا حدودی توسعه یافت، به طوری&shy;که امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته در زمینه فناوری اطلاعات، همچون مالزی، از این مدارس جهت تربیت نیروی انسانی در برنامه‌های توسعه خود استفاده می‌کنند. از جمله کشورهایی که در زمینه مدارس هوشمند گام‌های موثری برداشته‌اند، به غیر از مالزی و آمریکا می‌توان به کشورهای کانادا، سوییس، ایرلند و مصر اشاره کرد .(مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش،1390).<STRONG> </STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">آموزش از راه دور سالیان درازی است که در سطح جهان وجود داشته و دارد و از زمانی که فناوری اطلاعات پیدا شد، توسعه یافت و سرعت بیشتری گرفت و توانست به صورت وسیعتری در سطح جهان، به خصوص در کشور های درحال توسعه رشد کند. از سال 1990 میلادی که وب سایت&shy;ها عملا در صحنه حاضر شدند و نرم افزارهایی که توانست با روشهای آسان&shy;تری اطلاعات را بین مخاطب و رایانه رد و بدل کند. در واقع سال 1993 را می توان سال شروع دقیق توسعه&shy;ی مدارس هوشمند بدانیم و همانطور که می بینیم در یک دهه شاهد هستیم که این پدیده در جهان شکل گرفته و در همین مدت کوتاه توانسته به سرعت خود را مطرح کند(جلالی، 1388).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">مدارس هوشمند تحولی عظیم را در نظام&shy;های آموزشی به دنبال خواهد داشت ، به نحوی که دانش&shy;آموزان قادر خواهند بود فناوری اطلاعات را در تمامی زمینه های آموزشی، از جمله مدیریت و برنامه کلاس درس به کار ببندند. هدف نهایی از فعال نمودن مدارس هوشمند ، تربیت نیروی کار مجهز به سواد رایانه&shy;ای است که بتوانند نیازهای قرن بیست و یکم را برآورده کنند. بیشترین موفقیت در این بخش از برنامه هفتم توسعه دولت مالزی پیش&shy;بینی شده است و دولت مالزی امیدوار است تا پایان برنامه، حداقل 750 مدرسه را به سیستم هوشمند مجهز کند. رویکرد مدارس هوشمند، رویکرد جامعه و تلفیقی است. از آن جهت جامعه است که به منظور برآوردن نیازهای دانش&shy;آموزان با روشهای یادگیری متفاوت و استفاده از ابزارهای چندرسانه&shy;ای (بصری،کلامی، شنیداری و عملی) تلاش خواهد داشت تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان را تدارک ببیند و تلفیق همان&shy;گونه که قبلا بیان شد به جای استفاده ابزاری از فناوری اطلاعات و با ارائه واحد مستقل فناوری در کنار سایر واحدهای درسی تلاش خواهد شد که به صورت تلفیقی ما بین برنامه&shy;های درسی و روشهای و شیوه&shy;های یادگیری نسبت به کارامد و اثربخش نمودن نظام آموزشی اقدام گردد. به علاوه مدلهای آموزشی مدارس هوشمند شرکت فعالانه دانش&shy;آموزان طلب می کند. دانش&shy;آموزانی می توانند از این رویکرد فایده ببرند که دارای تفکر خلاق و نقادانه باشند و از سطح توانایی قابل قبولی برخوردار باشند. مدارس هوشمند محیط همکاری و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانش آموزان طراحی شده اند(عبادی، 1383، ص37).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">کشور مالزی از اوایل دهه 70 به منظور حرکت به سوی اقتصاد دانش‌محور و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان صنایع دیگر و اشتغال&shy;زایی در حوزه ICT سعی کرد که از قابلیت‌های این حوزه در تمام زمینه‌ها از جمله آموزش و پرورش بهره ببرد. این کشور با ارائه طرح مدارس هوشمند کلاس‌های معمولی را به کلاس‌های الکترونیکی تبدیل کرد که در آن معلم به جای انتقال دانش و اطلاعات، قدرت قضاوت دانش&shy;آموزان در انتخاب اطلاعات از منابع مختلف را افزایش می‌دهد و زمینه‌ یادگیری مادام‌العمر دانش&shy;آموزان و شهروندان مالزی را فراهم می‌آورد. (همان منبع).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">طرح راه&shy;اندازی مدارس هوشمند اولین بار در کشور مالزی به اجرا درآمد و قرار شد تا سال 2020 تمامی مدارس این کشور به صورت هوشمند اداره شوند اما در کشور ما این طرح از سال 86 و با راه&shy;اندازی اولین مدرسه هوشمند در مقطع ابتدایی اجریی شد. اگرچه تعدادی مدرسه آن هم درمقطع دبیرستان در تهران طرح کلاس هوشمند را به صورت پایلوت اجرا کرده اند و حتی آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی تفاهم نامه&shy;ای طرح اتصال 50 هزار مدرسه به شبکه رشد را در قالب طرح مدارس هوشمند کلید زدند اما بهره&shy;گیری از فناوری&shy;های نوین در تمامی سطوح مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشور از سوی پیشتازان رایانه ایران و با حمایت&shy;های معنوی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت. (همان منبع).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">به طور کلی ، از نیمه دوم سال 1380 به بعد، در زمینه آموزش اینترنتی و بهره&shy;گیری از پهنای باند مخابراتی برای ارائه دوره&shy;های آموزشی در گوشه و کنار کشور آغاز شد تا اینکه طبق مصوبات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزرات آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1384-1383 پایلوت مدارس هوشمند به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول گردید. پس از طرح موضوع در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات تعداد 4 دبیرستان در 4 منطقه تهران انتخاب و از سال تحصیلی بعد اجرای آزمایشی طرح در این مدارس آغاز گردید(همان منبع).</P> <P><STRONG></STRONG><STRONG>2-1-2 تعریف مدارس هوشمند</STRONG>:<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">مدرسه&shy;ای است که در آن روند اجرای کلیه فرآیندها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد وامور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنها، مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است (مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش،1390).</P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P>1.Smart School</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-هوشمند-سازی-مدارس.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-تکنولوژی-آموزشی-درباره-هوشمند-سازی-مدارس.aspx" rel=nofollow target=_blank>تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تکنولوژی-آموزشی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنولوژی آموزشی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:13:12+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی http://elmibazar.mihanblog.com/post/36 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204763-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>34 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>33 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204763">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی" alt="مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/default14.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>مبانی نظری و پیشینه تحقیق</STRONG><STRONG> درباره پیشرفت تحصیلی</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ff0000; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خصوصیات محصول:</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <UL style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">منابع فارسی و انگلیسی دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">رفرنس دهی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گارانتی بازگشت وجه دارد.</STRONG></LI></UL> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #0000ff; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">بخشی از متن : </SPAN></STRONG></P> <P><STRONG>پیشرفت تحصیلی</STRONG><STRONG><SUP><STRONG><SUP>[1]</SUP></STRONG></SUP></STRONG><STRONG> </STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">اگر موفقیت تحصیلی را معادل با پیشرفت تحصیلی مد نظر باشد به معنی موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی می&shy; باشد و مخالف آن افت تحصیلی است که از معضلات و مشکلات نظام می&shy;باشد. اتیکسون<SUP><SUP>[2]</SUP></SUP> و همکاران (1998)، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می&shy;دانند که به وسیله آزمون&shy;های استاندارد شده اندازه&shy; گیری می&shy; شود (به نقل از سیف، 1380).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>عوامل موثر در پیشرفت</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">به طور کلی مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت به شرح ذیل است:</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>الف) هوش</STRONG> :</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل موفقیت، مخصوصاً در فراگیری دانش ها و فنون مختلف است، چنانکه اگر فرد از نظر هوش عقب مانده باشد تحصیل وی در روند عادی وجاری نظام آموزشی میسر نخواهد بود و باید به روش دیگری مثلاً آموزش استثنایی، از تحصیل بهره مند گردد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>ب) علایق و عوامل مربوط به دانش آموز:</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">علاقه یا رغبت از لحاظ تربیتی نقطه شروع فعالیت ها را تشکیل می دهد. برای اینکه تحصیلی چشم گیرتر نسبت به سایر افراد دارند. انگیزش و پیشرفت تحصیلی، علاقه به مطالعه و پیشرفت، ابتدا در آزمایشگاه &shy;های روانشناسی آغاز گردید و سپس به سازمان&shy; ها و موقعیت &shy;های دیگر گسترش یافت. بهتریت انگیزه &shy;های اجتماعی توسط هنری موری(1938) ارائه شده است. وی اولین کسی بود که مفهوم نیاز به پیشرفت را از طریق کار بر روی گروه کوچکی از افراد بهنجار و با استفاده از روش&shy; های مصاحبه، پرسش نامه، تحلیل رویا و خاطرات، بررسی زندگی نامه فردی، مشاهده رفتار در جلسات گروهی، تجربه های آزمایشگاهی گوناگون، بررسی واکنش افراد به ناکامی، موزیک و شوخی را به دست آورد. وی نیاز را به عنوان فشار درونی جهت &shy;داری می &shy;دانست که تعیین می&shy; نماید افراد چگونه به دنبال پدیده&shy;ها و اشیاء یا موقعیت&shy; های مختلف در محیط هستند و چگونه به آنها پاسخ می&shy;دهند تا با ارضاء شدن نیازهای شان فشار درونی&shy;شان را کاهش می&shy;دهند. موری و همکارانش(1938) به تدوین فهرستی از نیازهای انسان پرداختند و آنها را به دو دسته تقسیم کردند:</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">الف- نیازهای اولیه (فیزیولوژیک) از قبیل نیاز به غذا،آب، هوا، امور جنسی، عمل دفع، اجتناب از درد، حرارت و ...</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">ب- نیازهای ثانویه روان شناختی یا اجتماعی: وی فهرستی از نیازهای روان شناختی یا اجتماعی از قبیل نیاز به پیشرفت به نظم و ترتیب، درک و فهم، پیوند جویی، سلطه&shy; گری، دنباله روی، استقلال، خود نمایی، آسیب گریزی، اجتناب از سرزنش و .. را شناسایی نمود و اظهار داشت که بسیاری از رفتارها (نه لزوما همه آنها) توسط مجموعه ای از نیازهای فوق کنترل و هدایت می&shy; شوند و هر فرد را می توان صاحب مجموعه ای مشخص از نیازهای فوق دانست که رفتارش را در جهت ارضای آن نیازها که برای شخصیت اش حیاتی هستند، نیرو بخشنده و هدایت می نماید(به نقل از رجبی،1392).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>ج) انگیزه</STRONG> :</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">اصطلاح انگیزه در زندگی روزانه به معانی وسیع&shy;تر از معنای روان&shy;شناسی به کار می&shy; رود، زیرا تمام عادتها، محرکه ای خارجی، هیجانها و هدفها را شامل می شود. <SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">انگیزه حالت مشخصی است که موجب پیدایش رفتار معینی می شود. به عبارت دیگر، انگیزه عبارت از حالات، شرایط درونی، فیزیولوژیک و روانشناختی فرد است که او را به فعالیت در جهت معین یا برای رسیدن به هدف های خاص وادار می کند. ممکن است انگیزه شکل های گوناگون پیدا کند. از قبیل: احتیاجات، رغبت ها، امیال، گرایش ها ... و به هم خوردگی تعادل و در نتیجه یادگیری تنها هنگامی رخ می دهد که فرد عدم تعادل یا تنش دارد و معلم برانگیختگی او را از همین حالاتش در می&shy; یابد. رسیدن به هدف، این بر انگیختگی را ارضا می کند و در نتیجه حالت تعادل در رفتار دانش آموز و دانشجو پیدا می شود و آرامش خاطر احساس می کند.(شعاری نژاد، 1362، ص374)</SPAN></P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P>[1]- Academic Achievement </P> <P>[2]- Atkinson</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پیشرفت تحصیلی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:12:47+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب رایانه http://elmibazar.mihanblog.com/post/35 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204762-اضطراب-رایانه.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب رایانه </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب رایانه دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>24 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>19 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204762">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب رایانه" alt="مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب رایانه" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/default14.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>مبانی نظری و پیشینه تحقیق </STRONG><STRONG>درباره اضطراب رایانه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ff0000; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خصوصیات محصول:</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <UL style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">منابع فارسی و انگلیسی دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">رفرنس دهی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گارانتی بازگشت وجه دارد.</STRONG></LI></UL> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #0000ff; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">بخشی از متن : </SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">با حضور رایانه&shy; ها در زندگی امروزی موضوع تعامل انسان و رایانه، به خصوص واکنش&shy;های هیجانی انسان نسبت به رایانه مطرح شده است. کار با رایانه و جنبه &shy;های سخت&shy; افزار و نرم &shy;افزار آن نیاز به حداقل دانش و سواد تخصصی دارد، تا فرد بتواند آن&shy; را راه &shy;اندازی و نرم&shy; افزارهای مرتبط با رشته و اهداف خود را اجرا نماید. این یک فعالیت یا تعامل فرد و دستگاه است. با این وصف پژوهش&shy; ها نشان می &shy;دهد بعضی از افراد به ویژه دانشجویان و معلمان، بنا بر دلایلی از تعامل و کار با رایانه طفره می&shy;روند. به نظر می&shy;رسد این افراد به میزان قابل ملاحظه&shy; ای اضطراب رایانه دارند و وقتی شرایط کار با آن یا آموزش مهارت های اساسی مرتبط با آن فراهم می&shy; شود، به همین دلیل از رویارویی با چنین موقعیت&shy; هایی پرهیز و اجتناب می&shy; کنند (برادلی و راسل، 1977؛ دارنینا، 1995؛ هنری و استون، 1977. به نقل از لواسانی، 1382).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">درباره&shy; ی اضطراب رایانه مانند اغلب مفاهیم روان&shy;شناسی تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد. در بسیاری از موارد مفهوم اضطراب رایانه و هراس رایانه<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP> مترادف یکدیگر استفاده شده است (گاردنر<SUP><SUP>[2]</SUP></SUP> و همکاران، 1989؛ باورز و باورز،1996؛ هنری و استون، 1997؛ به نقل از لواسانی، 1382). به هر حال مفاهیم اضطراب رایانه، رایانه هراسی، فن هراسی<SUP><SUP>[3]</SUP></SUP>، فن تنیدگی<SUP><SUP>[4]</SUP></SUP> و نظایر آن را می&shy;توان در گروهی از اضطراب&shy; ها و هراس&shy;های فرهنگی و اجتماعی قرار داد که حاصل رشد و فناوری و دگرگونی&shy; های اجتماعی مبتنی بر دانش فنی هستند. هرچند نمی&shy; توان از نقش فرد، ویژگی&shy; های شناختی، باورها و نگرش &shy;های غیر منطقی، ویژگی&shy; های عاطفی و در مجموع شخصیت فرد در تعامل با شرایط محیطی غافل بود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">آدمی موجود شگفت &shy;انگیزی است که می&shy;تواند رویدادها را ادراک کند، به قضاوت&shy; های پیچیده دست یابد، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائل را حل کند و نقش&shy;ها را عملی سازد. این ماشین پیچیده ممکن است برای مقاصد مختلف به کار افتد. مثلاً نقشه &shy;های جنگ طرح کند یا به اکتشاف فضایی بپردازد و خواهان محبوبیت، برتری&shy; جویی یا دوستی باشد. اینکه آدمی استعدادهای خود را صرف چه هدف&shy; هایی خواهد کرد منوط به انگیزش اوست، یعنی به نوع امیال، آرزوها، خواسته&shy; ها، نیازها، هوس&shy;ها، گرسنگی&shy; ها، عشق&shy; ها، نفرت&shy; ها و ترس&shy; های او بستگی دارد. مطالعه انگیزش نه تنها در تبیین رفتار مهم و مؤثر است بلکه از این نظر مهم است که در همه&shy; ی جهت زندگی روزمره اثر دارد. مفاهیم انگیزش در تار و پود نهادهای اجتماعی ما نیز تنیده شده&shy;اند. به عنوان مثال کیفر قاتل بستگی به نوع انگیزش او دارد. قرن&shy;ها فلاسفه و متفکران در خصوص طبیعت انسان بحث کرده&shy;اند و در این بحث غالباً مسائلی درباره&shy;ی انگیزش مطرح کرده &shy;اند. انگیزه پیشرفت عامل نیرو دهنده، هدایت&shy; کننده و نگهدارنده &shy;ی رفتار است. انگیزه را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده &shy;اند. افرادی که دارای انگیزه پیشرفت سطح بالایی هستند در فعالیت &shy;های خود برای موفقیت به سختی می&shy;کوشند و در مقابل کسانی که انگیزه چندانی برای پیشرفت و موفقیت ندارند تلاش چندانی نمی&shy;کنند، بنابراین دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتارها را انجام می&shy;دهیم و بعضی دیگر را انجام نمی&shy; دهیم انگیزه&shy; های ما هستند، فرضاً اگر دانش &shy;آموزان و دانشجویان نسبت به درس بی&shy; علاقه باشند به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد و تکالیف خود را با جدیت انجام خواهند داد و هم پیشرفت چندانی نصیب آنها خواهد شد (حسن&shy; زاده، 1388).</P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P>[1] -Computer Phobia</P> <P>[2] -Gardner</P> <P>[3] -Technophobia</P> <P>[4] -Technostress</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-اضطراب-رایانه.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب رایانه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-اضطراب-رایانه.aspx" rel=nofollow target=_blank>اضطراب رایانه</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-اضطراب-رایانه.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:12:19+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت http://elmibazar.mihanblog.com/post/34 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204761-پاورپوینت-حسابداری-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت در حجم 25 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با قابلیت ویرایش شامل چکیده، مقدمه، تعریف حسابداری منابع انسانی ، مراحل توسعه حسابداری منابع انسانی، ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی، مشکلات حسابداری داراییهای انسانی، سه پرسش عمده حسابداری داراییهای انسانی، محدودی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-34-مدیریت.aspx" rel=nofollow target=_blank>مدیریت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pptx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>751 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>25 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204761">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت" alt="پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-10-21-11-42-8-961.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 19 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-19.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>عنوان: پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت</P> <P>فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)</P> <P>تعداد اسلاید: 25 اسلاید</P> <P>دسته: مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی</P> <P>این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت "بوده و در 25 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:</P> <P>چکیده</P> <P>مقدمه</P> <P>تعریف حسابداری منابع انسانی</P> <P>مراحل توسعه حسابداری منابع انسانی</P> <P>ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی</P> <P>مشکلات حسابداری داراییهای انسانی</P> <P>سه پرسش عمده حسابداری داراییهای انسانی</P> <P>محدودیت صورتهای مالی فاقد داراییهای انسانی</P> <P>روش های اندازه گیری در حسابداری منابع انسانی</P> <P>روشهای پولی تعیین ارزش فردی</P> <P>روشهای غیر پولی تعیین ارزش فردی</P> <P>مدلهای حسابداری منابع انسانی</P> <P>مدل ارزش جاری تعدیل شده حقوق کارمندان هرمانسون</P> <P>مدل بهای جایگزینی جاری فلم هولز</P> <P>نتیجه گیری</P> <P>پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-دانلود-پاورپوینت-حسابداری-منابع-انسانی-ابزار-قدرتمند-مدیریت.aspx" rel=nofollow target=_blank>دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-تعریف-حسابداری-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>تعریف حسابداری منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مراحل-توسعه-حسابداری-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مراحل توسعه حسابداری منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-ضرورت-و-اهداف-حسابداری-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مشکلات-حسابداری-داراییهای-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مشکلات حسابداری داراییهای انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-3پرسش-عمده-حسابداری-داراییهای-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>3پرسش عمده حسابداری داراییهای انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-محدودیت-صورتهای-مالی-فاقد-داراییهای-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>محدودیت صورتهای مالی فاقد داراییهای انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-روش-های-اندازه-گیری-در-حسابداری-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روش های اندازه گیری در حسابداری منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-روشهای-پولی-تعیین-ارزش.aspx" rel=nofollow target=_blank>روشهای پولی تعیین ارزش</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:11:55+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی http://elmibazar.mihanblog.com/post/33 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204760-تعهد-سازمانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>123 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>45 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204760">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی" alt="مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/default14.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold">مبانی نظری و پیشینه تحقیق </STRONG><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold">تعهد سازمانی</STRONG><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold"> </STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ff0000; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خصوصیات محصول:</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <UL style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold">منابع فارسی و انگلیسی دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold">ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold">رفرنس دهی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold">کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold">گارانتی بازگشت وجه دارد.</STRONG></LI></UL> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #0000ff; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">بخشی از متن : </SPAN></STRONG></P> <P>در مورد تعریف تعهد سازمانی و شاخص های آن توافق همگانی وجود ندارد. با توجه به همین تعاریف متعدد، درباره ی سنجش آن نیز توافق همگانی وجود ندارد (بکر<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[1]</SUP></SUP>، 1992). اکثر محققان، تعهد سازمانی را یک حالت روانشناختی دانسته&shy;اند که رابطه ی کارمند با سازمان را شرح می دهد (روسیو<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[2]</SUP></SUP>،1989).</P> <P>عده&shy;ای آن را تمایل کارکنان برای باقی ماندن در سازمان می دانند (گروکسی<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[3]</SUP></SUP>، 1996؛ هربی ناک و آلوتو<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[4]</SUP></SUP>، 1972؛ لی<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[5]</SUP></SUP>، 1971). تعاریف دیگر شامل دلبستگی به سازمان (مودی و دیگران، 1979)، هماهنگی اهداف شخصی و سازمان (بوچونان<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[6]</SUP></SUP>، 1974) و بروز رفتارهایی برای پاداش های ارزشمند (مایر و آلن، 1984) است.</P> <P>کاشمن<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[7]</SUP></SUP> (1992)، تعهد سازمانی را درجه&shy;ای که یک شخص ارزش ها، اهداف، حس وفاداری و وظیفه شناسی به محل کار خود را درونی می کند، تعریف کرد و بیان کرد که به واسطه&shy;ی تعهد، یک هدف یکسان قوی در بین کارکنان و گروه های کاری شکل می&shy;گیرد.</P> <P>لوتانز، بک و تایلور<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[8]</SUP></SUP> (1987) معتقدند که تعهد سازمانی را می&shy;توان در سه ویژگی خلاصه کرد:</P> <P></P> <OL> <LI>اعتقاد قوی فرد نسبت به سازمان و پذیرش اهداف آن</LI> <LI>تلاش فراوان و مشتاقانه در جهت دستیابی به اهداف سازمان</LI> <LI>تمایل کامل برای باقی ماندن در سازمان</LI></OL> <P></P> <P>بوت و همکاران<SUP style="VERTICAL-ALIGN: super"><SUP style="VERTICAL-ALIGN: super">[9]</SUP></SUP> (2005، به نقل از دربانیان، 1390)، تعریف دیگری از تعهد سازمانی ارائه می&shy;دهند، بدین ترتیب که پیوند روانشناختی بین کارکنان و سازمان برقرار می&shy;گردد، به نحوی که این پیوند احتمال ترک داوطلبانه سازمان را توسط کارکن به حداقل برساند. در جدول نیز تعاریفی از تعهد سازمانی توسط می&shy;لیانگ و همکاران (2009) ارائه شده است.</P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P>[1] -Becker</P> <P>[2] -Rousseau</P> <P>[3] -Gruskey</P> <P>[4] -Herbiniak &amp; Alutto</P> <P>[5] -Lee</P> <P>[6] -Buchanan</P> <P>[7] -Kashman</P> <P>[8] -Luthans, Baack &amp; Taylor</P> <P>[9] -A bbott et al</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تعهد-سازمانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-تعهد-سازمانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>تعهد سازمانی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:11:36+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری http://elmibazar.mihanblog.com/post/32 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204759-کیفیت-زندگی-کاری.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>59 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>63 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204759">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری" alt="مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/default14.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>مبانی نظری و پیشینه تحقیق </STRONG><STRONG>کیفیت زندگی کاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ff0000; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خصوصیات محصول:</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <UL style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">منابع فارسی و انگلیسی دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">رفرنس دهی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گارانتی بازگشت وجه دارد.</STRONG></LI></UL> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #0000ff; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">بخشی از متن : </SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روان کارکنان سازمان به عمل می&shy;آید. این اقدامات که شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی، طرحهای تشویقی، تناسب شغلی، امنیت شغلی، طراحی شغلی (غنی&shy;سازی و توسعه شغل)، اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان، آموزش آنان و مواردی از این قبیل می&shy;باشد، مجموعأ تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می&shy;شود (کاسیو<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP>، 1998).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>1-1-1- </STRONG><STRONG>تعریف ولش</STRONG><STRONG><SUP><STRONG><SUP>[2]</SUP></STRONG></SUP></STRONG><STRONG> </STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">ولش کیفیت زندگی کاری را فرایندی می&shy;داند که به وسیله آن اعضای سازمان، از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است، در تصمیماتی که بر شغل&shy;هایشان به خصوص بر محیط کارشان بطور کلی اثر می&shy;گذارد به نوعی دخالت می&shy;یابند و در نتیجه مشارکت، خشنودی آنها از کار افزایش یافته و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می&shy;یابد»(شیمون و دولان، ترجمه طوسی 1380).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>1-1-2- </STRONG><STRONG>دیدگاه وک چیو</STRONG><STRONG><SUP><STRONG><SUP>[3]</SUP></STRONG></SUP></STRONG><STRONG> </STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">وک چیو (1991) در مورد کیفیت زندگی کاری می&shy;گوید «زندگی کاری یک مجموعه از تکنیک&shy;های معین نیست، بلکه بیشتر به عنوان روشی است که در جستجوی بهبود شرایط کلی محیط کار در کل سازمان و یا در واحدهای فرعی آن می&shy;باشد».</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">نادلر و لالر<SUP><SUP>[4]</SUP></SUP> (1994) کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف می&shy;کنند:</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">شیوه ای برای تفکر در مورد افراد، کار و سازمان که عناصر مشخص آن عبارتند از: 1-توجه به تأثیر کار بر افراد و همین&shy;طور بر کارایی سازمان 2-فکر مشارکت در حل مشکلات و تصمیم&shy;گیری در سازمان. کیفیت زندگی کاری به تغییردادن شغل محدود نمی&shy;شود، بلکه شامل انسانی کردن محیط کار برای حفظ شأن و عزت نفس است».</P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P><A href="file:///E:/foroshgah/payan%20nameh/ravanshenasi/fasl2/mb108/kefiat_zendegi_kari.doc#_ftnref1" rel=nofollow target=_blank></A>1-Cascio</P> <P><A href="file:///E:/foroshgah/payan%20nameh/ravanshenasi/fasl2/mb108/kefiat_zendegi_kari.doc#_ftnref2" rel=nofollow target=_blank></A>2-Volsh</P> <P><A href="file:///E:/foroshgah/payan%20nameh/ravanshenasi/fasl2/mb108/kefiat_zendegi_kari.doc#_ftnref3" rel=nofollow target=_blank></A>3-Vecciho</P> <P><A href="file:///E:/foroshgah/payan%20nameh/ravanshenasi/fasl2/mb108/kefiat_zendegi_kari.doc#_ftnref4" rel=nofollow target=_blank></A>4-Nadler and Lowler</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-کیفیت-زندگی-کاری.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-کیفیت-زندگی-کاری.aspx" rel=nofollow target=_blank>کیفیت زندگی کاری</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:10:48+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان http://elmibazar.mihanblog.com/post/31 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204757-پاورپوینت-نقش-توسعه-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان در حجم 54 اسلاید همراه با توضیحات کامل با قابلیت ویرایش شامل مقدمه، توسعه اقتصادی چیست؟، معنای اصطلاحی توسعه اقتصادی در علم اقتصاد و جامعه شناسی، نظریه‌های مختلف پیرامون توسعه اقتصادی، شاخص‌های توسعه اقتصادی، مدیریت منابع انسانی، اهداف مدیریت </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-34-مدیریت.aspx" rel=nofollow target=_blank>مدیریت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pptx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>625 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>54 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204757">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان" alt="پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-10-21-10-28-33-326.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 19 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-19.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>عنوان: پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان</P> <P>فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)</P> <P>تعداد اسلاید: 54 اسلاید</P> <P>دسته: مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی</P> <P>این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان"بوده و در 54 اسلاید همراه با توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:</P> <P>مقدمه</P> <P>توسعه اقتصادی چیست؟</P> <P>معنای اصطلاحی «توسعه اقتصادی» در علم اقتصاد و جامعه شناسی</P> <P>نظریه‌های مختلف پیرامون توسعه اقتصادی</P> <P>شاخص‌های توسعه اقتصادی</P> <P>مدیریت منابع انسانی <BR>اهداف مدیریت منابع انسانی</P> <P>توسعه منابع انسانی</P> <P>مدیریت منابع انسانی</P> <P>نیـروی انسانـی محور توسعه</P> <P>اهمیت بهره وری نیروی انسانی در صنایع</P> <P>سرمایه انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی</P> <P>سرمایه گذاری در آموزش</P> <P>نقش‌ سرمایه‌ انسانی‌ در رشد اقتصادی‌</P> <P>نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار</P> <P>نتیجه گیری</P> <P>منابع و ماخذ</P> <P>پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-دانلود-پاورپوینت-نقش-توسعه-منابع-انسانی-سرمایه-انسانی-و-هوش-در-توسعه-اقتصادی-سازمان.aspx" rel=nofollow target=_blank>دانلود پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-توسعه-اقتصادی-چیست.aspx" rel=nofollow target=_blank>توسعه اقتصادی چیست</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-معنای-اصطلاحی-توسعه-اقتصادی-در-علم-اقتصاد-و-جامعه-شناسی.aspx" rel=nofollow target=_blank>معنای اصطلاحی توسعه اقتصادی در علم اقتصاد و جامعه شناسی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-نظریه-های-مختلف-پیرامون-توسعه-اقتصادی.aspx" rel=nofollow target=_blank>نظریه های مختلف پیرامون توسعه اقتصادی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-شاخصهای-توسعه-اقتصادی.aspx" rel=nofollow target=_blank>شاخصهای توسعه اقتصادی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مدیریت-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مدیریت منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-اهداف-مدیریت-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>اهداف مدیریت منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-توسعه-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>توسعه منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مدیریت-منابع-انسانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مدیریت منابع انسانی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-نیروی-انسانی-محور-توسعه.aspx" rel=nofollow target=_blank>نیروی انسانی محور توسعه</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:10:25+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی http://elmibazar.mihanblog.com/post/30 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204756-انگیزش-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>55 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>35 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204756">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی" alt="مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/default14.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>مبانی نظری و پیشینه تحقیق </STRONG><STRONG>انگیزش پیشرفت تحصیلی</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ff0000; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خصوصیات محصول:</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <UL style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">منابع فارسی و انگلیسی دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">رفرنس دهی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گارانتی بازگشت وجه دارد.</STRONG></LI></UL> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #0000ff; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">بخشی از متن : </SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">سازه ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی كه به یادگیری پیشرفت مربوط است ، اطلاق می شود (هوسن ، 1994) <SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">رویكردهای زیادی برای تعریف انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد ، بعضی از رویكردها به انگیزش های مربوط به موفقیت به طور عام می&shy;پردازند . یكی از آن&shy;ها ، رویكرد هدف&shy;هاست. رویكرد هدف&shy;ها براساس انگیزش های سازگارانه و ناسازگارانه پدید آمده است (ایمز،1994).</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">تحقیقات در این زمینه این رویكرد نشان داده است ، كودكانی كه توانایی های یكسانی دارند ، در برابر مشكلات آموزشی و یادگیری ، پاسخ&shy;های متفاوتی می&shy;دهند ، بعضی از افراد با وجود توانایی&shy;های سطح بالا با این دشواری&shy;ها به گونه&shy;ی مواجه می&shy;شوند كه به نظر می&shy;رسد توانایی اندكی دارند و از این كه تلاش&shy;هایشان به موفقیت نمی&shy;رسد ، ناامید می&shy;شوند ، گاهی در قالب الگوی درماندگی آموخته شده آن را تفسیر می&shy;كنند كه ناسازگارانه است ، زیرا در مقابل رسیدن كودكان به اهداف ارزشمند و بالفعل كردن توانایی&shy;های درونی آن&shy;ها مانع ایجاد می كند .در مقابل ، گروهی مشكلات را به گونه ی می بینند كه می توانند بر چالش هایی كه بر سر راه شان هست غلبه كنند ، از مشكلات ناراحت نمی شوند ، حتی در وجودشان احساس لذت از غلبه نمودن بر چالش پدید می&shy;آید . آن&shy;ها توجه خود را به تغییر دادن راهبردها با حداكثر تلاش متمركز می كنند و سطوح حل مسئله خود را غنی تر می كنند . این واكنش ها را پاسخ هایی با جهت گیری تسلط می نامند (ایمز، 1994).</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">پژوهشگران انگیزش پیشرفت تحصیلی را مربوط به دو طبقه از اهداف می دانند : اهداف عملكردی و اهداف یادگیری (دوئیك ،1998). دوئیك (1998) در نظریه هدف – محوری خود پیش بینی می كند ، رفتار افراد با سوگیری&shy;های متفاوت در دست&shy;یابی به اهداف، به ادراك آنان از توانایی&shy;هایشان بستگی خواهد داشت.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">دوئیك (1998) اشاره می&shy;كند در اهداف عملكردی، هدف، عملكرد و كفایت است و دانش&shy;آموزان موفقیت&shy;ها را به عنوان ملاك كفایت خویش می دانند . در اهداف یادگیری ، هدف ، یادگیری و تسلط بر كفایت است. در این حالت افراد به دنبال هدف های دیگری هستند و در جستجوی فعالیت جدید و افزایش كفایت خود تلاش می كنند. به عبارت دیگر ، دانش آموزانی كه اهداف عملكردی را مد نظر دارند ، در ابتدا علاقه مند به اكتساب ارزشیابی های مثبت از توانای هایشان هستند ، سعی می كنند تا از موارد منفی اجتناب كنند ، این افراد ترجیح می دهند ارزشیابی مثبتی در یك تكلیف آسان تر به دست آورندتا این كه احتمال ارزشیابی منفی در تكلیفی مهم تر و چالش انگیزتر را بپذیرند.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-انگیزش-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-انگیزش-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>انگیزش پیشرفت تحصیلی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پیشرفت تحصیلی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-انگیزش-پیشرفت-تحصیلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T11:10:02+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی http://elmibazar.mihanblog.com/post/29 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204755-خودکارآمدی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>52 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>31 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204755">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی" alt="مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-10-21-10-14-8-558.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7243 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7243.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>مبانی نظری و پیشینه تحقیق </STRONG><STRONG>خودکارآمدی</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ff0000; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خصوصیات محصول:</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <UL style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">منابع فارسی و انگلیسی دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">رفرنس دهی استاندارد دارد.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">کاملترین در سطح اینترنت.</STRONG></LI> <LI style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: disc; MARGIN: 0px 12px 0px 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گارانتی بازگشت وجه دارد.</STRONG></LI></UL> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #0000ff; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">بخشی از متن : </SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">خودکارآمدی عمده ترین و اصلی ترین مکانیسم در کارکرد شناختی انسان به شمار می رود و عبارت است از باور های افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوادث موثر زندگی (بندورا، 1992). در چهار چوب نظریه خودکارآمدی بندورا چنین عنوان می شود که افراد دارای باورهای قوی در مورد توانایی های خود نسبت به افرادی که در مورد توانایی های خود تردید دارند ، در انجام تکالیف کوشش و پافشاری می کنند و در نتیجه عملکرد آن ها در انجام تکالیف بهتر است . عوامل بسیاری در شکل گیری عوامل انگیزش و شناختی نقش دارند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">باور های خودکارآمدی زمینه ی تازه ی در پژوهش های روان شناختی ایجاد کرده است. هر پژوهشی در این زمینه می تواند جنبه اکتشافی داشته باشد و به شناخت ماهیت و کنش وری آن کمک کند . از لحاظ علمی با توجه به اثرات گسترده امید با باورهای خودکار آمدی تا حدودی اهمیت چنین پژوهشی را نمایان می سازد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">خودکارآمدی ، یکی از مفاهیم مورد تاکید در نظریه های یادگیری است . خودکارآمدی (به قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام موفقّیت آمیز یک تکلیف یا کار) گفته می شود . (وولفلک،2004) تئوری خودکار آمدی بندورا، به نقش اعتماد و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تاکید دارد.(بندورا و آدامز 2002) باورهای خودکارآمدی تعیین می کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت خود انرژی صرف می کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می نمایند.(پاجارس و شانک،2001) خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تاثیر گذار است . به عنوان مثال ، دانش آموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ، زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد ، فایده ای نخواهد داشت.(سانتروک2004)</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-خودکارآمدی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-خودکارآمدی.aspx" rel=nofollow target=_blank>خودکارآمدی</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبانی نظری و پیشینه تحقیق</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2017-10-21T09:34:03+01:00 elmibazar.mihanblog.com محسن امیری جزوه مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتیژیک Strategic Planning دانشگاه امیرکبیر http://elmibazar.mihanblog.com/post/28 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://karzar.sellu.ir/product-204754-جزوه-مهندسی-صنایع-برنامه-ریزی-استراتیژیک.aspx" rel=nofollow target=_blank>جزوه مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتیژیک Strategic Planning دانشگاه امیرکبیر </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>جزوه مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتیژیک Strategic Planning دانشگاه امیرکبیر </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://karzar.sellu.ir/cat-108-صنایع.aspx" rel=nofollow target=_blank>صنایع</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>zip </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>31154 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>577 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://karzar.sellu.ir/card.aspx?productid=204754">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="جزوه مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتیژیک Strategic Planning دانشگاه امیرکبیر" alt="جزوه مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتیژیک Strategic Planning دانشگاه امیرکبیر" src="http://karzar.sellu.ir/files/product-images/2017-10-21-9-28-26-334.png"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7218 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://karzar.sellu.ir/user-products-7218.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P></P> <P>بخش اول: مروری بر مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک</P> <P>بخش دوم: مشخصات الگوی کلی معماری سازمان</P> <P>بخش سوم: مشخصات الگوی کلی معماری محیط سازمان</P> <P>بخش چهارم: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها</P> <P>بخش پنجم: مدیریت ریسک در برنامه ریزی استراتژیک سازمان</P> <P>بخش ششم: نمونه های عملی مشتمل بر استراتژی های مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ها</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://karzar.sellu.ir/key-جزوه-مهندسی-صنایع-برنامه-ریزی-استراتیژیک.aspx" rel=nofollow target=_blank>جزوه مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتیژیک</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-Strategic-Planning.aspx" rel=nofollow target=_blank>Strategic Planning</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مروری-بر-مبانی-برنامه-ریزی-و-مدیریت-استراتژیک.aspx" rel=nofollow target=_blank>مروری بر مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مشخصات-الگوی-کلی-معماری-سازمان.aspx" rel=nofollow target=_blank>مشخصات الگوی کلی معماری سازمان</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مشخصات-الگوی-کلی-معماری-محیط-سازمان.aspx" rel=nofollow target=_blank>مشخصات الگوی کلی معماری محیط سازمان</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-فرآیند-برنامه-ریزی-استراتژیک-در-سازمان-ها.aspx" rel=nofollow target=_blank>فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-مدیریت-ریسک-در-برنامه-ریزی-استراتژیک-سازمان.aspx" rel=nofollow target=_blank>مدیریت ریسک در برنامه ریزی استراتژیک سازمان</A><A href="http://karzar.sellu.ir/key-نمونه-های-عملی-مشتمل-بر-استراتژی-های-مبتنی-بر-فناوری.aspx" rel=nofollow target=_blank>نمونه های عملی مشتمل بر استراتژی های مبتنی بر فناوری</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR>